Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Коболєв А.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Код за ЄДРПОУ
20077720
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 586 35 37 (044) 586 33 10
6. Електронна поштова адреса
ngu@naftogaz.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.naftogaz.com/files/emitent_osoblyva/2017_6.htm в мережі Інтернет 24.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2017 обрано Голова наглядової ради Ворвiк Пол Сiрiл н/д н/д
н/д
0.000
Зміст інформації:
Згiдно протоколу №12/2017 позачергового засiдання наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» обрано Ворвiка Пола Сiрiла головою наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». Особою не надано згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник голови наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», член наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.