Постанова від 26 квітня 2017 р. № 351


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2017 р. № 351

Київ


Про затвердження основних засад здійснення
державної власності щодо публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”Відповідно до статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити основні засади здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАНЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 351ОСНОВНІ ЗАСАДИ
здійснення державної власності щодо публічного
акціонерного товариства “Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”1. Ці основні засади визначають:

1) основні цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія) (управляє корпоративними правами Компанії);

2) очікувані результати діяльності Компанії у 2017—2020 роках;

3) основні принципи та механізми корпоративного управління Компанії.

2. Держава як засновник та єдиний акціонер Компанії в особі Кабінету Міністрів України встановлює, що основними цілями та пріоритетами, згідно з якими держава володіє Компанією (управляє корпоративними правами Компанії), зокрема, є:

1) забезпечення та підвищення енергетичної безпеки України шляхом:

збереження та розвитку промислового та кадрового потенціалу, ресурсної бази; організації та розвитку геологорозвідувальних робіт, пов’язаних з пошуком нафти і газу; комплексного освоєння ресурсів нафти, газу і газового конденсату;

розроблення і впровадження прогресивних технологій видобування та переробки нафти, газу і газового конденсату;

збереження диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу;

всебічного стимулювання підвищення рівня енергоефективності;

2) забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу та захисту побутових споживачів, зокрема за рішеннями Кабінету Міністрів України;

3) підвищення цінності активів, якими управляє Компанія, зокрема шляхом підвищення інвестиційної привабливості, що реалізується в результаті виконання таких вимог:

підвищення прибутковості Компанії для акціонера — держави;

забезпечення ефективної та раціональної господарської і фінансової діяльності Компанії на довгострокову перспективу;

проведення раціональної, передбачуваної дивідендної політики;

забезпечення прозорості, звітності та якісного розкриття інформації щодо діяльності Компанії;

4) забезпечення належного внеску у створення конкурентного ринку природного газу;

5) набуття та підтримання статусу Компанії як провідної компанії у нафтогазовому секторі, яка провадить господарську діяльність з належним урахуванням її зобов’язань перед державою, суспільством, бізнес-партнерами та працівниками Компанії;

6) забезпечення виконання Компанією вимог нормативно-правових актів, у тому числі Закону України “Про ринок природного газу”, та зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України “Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства”, а також відповідних міжнародних газових та енергетичних договорів.

3. Очікуваними результатами діяльності Компанії у 2017—2020 роках, зокрема, є:

1) збільшення обсягу видобутку газу Компанією (її дочірніми підприємствами), зокрема забезпечення видобутку у 2017 році — не менш як 15,2 млрд. куб. метрів газу, у 2018 році — не менш як 16,5 млрд. куб. метрів газу, у 2019 році — не менш як 18,2 млрд. куб. метрів газу, у 2020 році — не менш як 20,1 млрд. куб. метрів газу;

2) прибутковість Компанії на рівні, не нижчому за визначений у фінансовому плані Компанії;

3) відрахування дивідендів державі в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі запровадження середньострокового бюджетного планування очікувані результати діяльності Компанії в частині сплати дивідендів узгоджуються із зазначеним плануванням;

4) забезпечення прозорості, звітності та розкриття інформації щодо діяльності Компанії, зокрема з урахуванням міжнародних стандартів розкриття інформації, рекомендацій з корпоративного управління суб’єктів господарювання державного сектору економіки Організації економічного співробітництва та розвитку;

5) поліпшення фінансових результатів діяльності Компанії;

6) приведення контрактів на закупівлю газу та транзит газу з ВАТ “Газпром” у відповідність із справедливими європейськими умовами торгівлі газом з урахуванням відповідних рішень трибуналу Стокгольмського арбітражу;

7) фактична реалізація відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу відповідно до плану реструктуризації публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 496 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2185);

8) недопущення негативного небалансу споживання природного газу організаціями, щодо яких Компанія визначена постачальником із спеціальними обов’язками, шляхом вжиття Компанією вичерпних заходів із врегулювання зазначеного питання.

4. Корпоративне управління здійснюється з дотриманням таких основних принципів:

1) у корпоративних відносинах стосовно Компанії держава в особі Кабінету Міністрів України діє як акціонер з урахуванням наданих законодавством та статутом Компанії повноважень; в інших випадках Кабінет Міністрів України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України;

2) заборона незаконного втручання органів державної влади, їх посадових осіб у господарську діяльність Компанії;

3) послідовне впровадження кращих практик корпоративного управління, зокрема з урахуванням плану дій щодо корпоративного управління Компанії та розробленого Кабінетом Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава”;

4) закріплення у статуті Компанії чіткого розподілу повноважень між органами Компанії з дотриманням принципу уникнення дублювання повноважень між органами Компанії.

5. Основними механізмами корпоративного управління, через які держава як єдиний акціонер Компанії реалізує основні засади, є:

1) здійснення загальними зборами як вищим органом Компанії таких основних повноважень:

визначення основних напрямів діяльності Компанії;

внесення змін до статуту Компанії, зокрема в частині розподілу повноважень загальних зборів, наглядової ради та правління;

обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, голови і членів правління (на підставі подання наглядової ради);

затвердження положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган Компанії, а також внесення змін до них;

інших повноважень, визначених законом та статутом Компанії.

Держава як єдиний акціонер Компанії в особі Кабінету Міністрів України має право, зокрема, на:

отримання дивідендів;

отримання інформації та щоквартальної звітності про фінансово-господарську діяльність Компанії та її дочірніх компаній, а також щомісячне отримання інформації про результати виробничо-господарської діяльності Компанії та її дочірніх компаній;

2) здійснення безпосереднього нагляду за діяльністю Компанії її наглядовою радою, яка здійснює захист прав акціонерів, діє в інтересах Компанії, і відповідно до визначеної компетенції контролює та регулює діяльність правління відповідно до статуту Компанії.

Основними повноваженнями наглядової ради Компанії, зокрема, є:

забезпечення ефективної діяльності Компанії, в тому числі належного виконання її основних завдань та досягнення очікуваних результатів;

подання загальним зборам пропозицій щодо кандидатів на посаду голови та членів правління, щодо припинення їх повноважень;

затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів;

здійснення контролю за діяльністю правління та оцінювання результатів його діяльності;

розроблення та забезпечення ефективних систем управління ризиками та внутрішнього контролю Компанії, зокрема з урахуванням плану дій щодо корпоративного управління Компанії;

забезпечення розроблення правлінням фінансового плану Компанії та своєчасного його подання Кабінетові Міністрів України для затвердження;

згідно із статутом Компанії прийняття рішень щодо попереднього погодження дій та рішень правління з управління юридичними особами, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія;

прийняття попередніх рішень щодо правочинів згідно із статутом Компанії.

До складу наглядової ради Компанії включаються незалежні члени, які відповідають критеріям незалежності, визначеним законодавством. Кількість незалежних членів повинна становити більшість членів наглядової ради. Наглядова рада Компанії формується за принципами незалежності, професіоналізму, компетентності, різноманітності, ефективності, прозорості;

3) здійснення правлінням як колегіальним виконавчим органом Компанії таких основних повноважень:

організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

здійснення управління поточною діяльністю Компанії;

виконання основних завдань Компанії та досягнення очікуваних результатів її діяльності;

вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;

надання на вимогу наглядової ради та/або вищого органу звітів про виконання цих основних засад.

До складу правління входять керівники виконавчих органів господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія.

У разі зміни законодавства, зокрема прийняття розробленого Кабінетом Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава”, ці основні засади підлягають невідкладному перегляду, в тому числі в частині повноважень органів Компанії.