Реформа корпоративного врядування


У березні 2015 року Світовий банк і Секретаріат Енергетичного Співтовариства узгодили План заходів щодо реформування газового сектору України, який було затверджено Урядом. Серед іншого цей план передбачав реформування корпоративного врядування НАК “Нафтогаз України” відповідно до Принципів корпоративного управління ОЕСР.

У 2016 році План заходів щодо реформування газового сектору включно з реформою корпоративного врядування Компанії став частиною зобов’язань України за кредитними угодами з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Зовнішні стейкхолдери визнали виконання цього плану необхідним кроком для інтеграції України в Європейський Союз, а успішність реформи корпоративного врядування – важливою запорукою безпеки постачань газу в Україні та Європі.

Реформа ставила на меті впровадження правил і процедур, що відповідають найкращим світовим практикам, у першу чергу –
Керівним принципам ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності (Керівні принципи ОЕСР) і Принципам корпоративного управління ОЕСР. Ключовими складовими елементами належного корпоративного врядування було визначено наявність повноцінних та ефективних органів управління, чіткий розподіл повноважень, функціонування системи внутрішнього контролю, усунення політичного впливу та створення рівних з приватними компаніями умов на ринку.

НАК “Нафтогаз України” стала першою державною компанією, у діяльності якої було розпочато запровадження найкращих практик корпоративного врядування згідно з Керівними принципами ОЕСР. Дорожньою картою реформи став розроблений експертами та юридичними радниками
План дій щодо корпоративного управління (ПДКУ). Так, у 2016 році було сформовано першу Наглядову раду із більшістю незалежних директорів, утворено комітети Наглядової ради, призначено корпоративного секретаря та розпочато запровадження належної системи корпоративного врядування. Протягом 2016-2018 рр. у Компанії було розроблено та запроваджено систему внутрішнього контролю на основі трьох ліній захисту. Початок повноцінного функціонування системи внутрішнього контролю в 2018 році було підтверджено висновком незалежного консультанта.

Протягом 2019-2020 рр. продовжувалися трансформація Групи Нафтогаз і побудова високоефективної операційної моделі, яка передбачає матричну структуру управління та відповідний розподіл повноважень і відповідальності за прийняття рішень. Поряд із юридичними особами утворюються дивізіони та корпоративні функції для забезпечення максимальної ефективності за напрямами діяльності Групи Нафтогаз і з метою реалізації її корпоративних цілей.


До реформи корпоративного врядування Компанії прикута увага міжнародних організацій – визнаних експертів з питань функціонування підприємств державної форми власності взагалі та їх корпоративного врядування зокрема. Протягом останніх років експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), за активного залучення Компанії та інших зацікавлених сторін, реалізували два важливих проєкти з питань антикорупційної реформи та реформи корпоративного врядування, результати яких було закріплено у таких звітах:

Ключовою подією в розбудові належної системи корпоративного врядування Групи Нафтогаз у 2020 році стало затвердження Урядом
Політики власності НАК “Нафтогаз України”, яка є одним із ключових документів, що передбачені Керівними принципами ОЕСР для визначення мети державного володіння, стратегічних цілей і напрямів діяльності, які визначаються акціонером. Зокрема, політика закріплює зобов’язання держави впроваджувати в Компанії систему корпоративного врядування згідно з Керівними принципами ОЕСР, а також створює міцне підґрунтя для формування та затвердження корпоративної стратегії Групи Нафтогаз і ключових показників ефективності як для членів Наглядової ради, так і для керівництва Групи Нафтогаз.

Також у жовтні 2020 року Уряд затвердив
нову редакцію Статуту НАК “Нафтогаз України”, що наближає його до вимог Керівних принципів ОЕСР. Однак слід зазначити, що реформу корпоративного врядування Групи Нафтогаз не завершено, а План дій з корпоративного управліня не виконано у повному обсязі, хоча було проведено значний обсяг роботи. Попереду ще більше змін, втілення яких передусім вимагає оновлення законодавчої бази щодо належного розподілу повноважень між органами управління державних компаній. Зокрема, залишаються невирішеними ключові питання, без яких неможливе впровадження ефективного корпоративного врядування в Групі Нафтогаз та інших компаніях державного сектору економіки:
- наділення наглядових рад необхідним обсягом повноважень, що включають затвердження фінансових та інвестиційних планів;
- усунення невідповідностей законодавства в частині виключних повноважень Наглядової ради щодо призначення та звільнення з посади голови Правління;
- встановлення зрозумілого та прозорого порядку сплати дивідендів за результатами роботи Компанії та підприємств Групи Нафтогаз;
- усунення політичного втручання в управління компаніями, які належать державі, та створення рівних умов на ринку для державних і приватних компаній; та
- усунення існуючих неефективних контролів з боку державних органів та забезпечення роботи належних механізмів системи внутрішнього контролю.
Ці та іншi дiї з подальшої iмплементацiї реформи корпоративного урядування Компанiї очiкуються з боку саме Кабiнету мiнiстрiв України, який здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави у статутному капiталi Компанiї. З цією метою Компанія веде постійний діалог з Кабінетом міністрів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також з іншими міністерствами, в тому числі за участі представників ОЕСР.