Охорона праці

Охорона праці

Візія HSE Нафтогазу

У Нафтогазі впроваджено візію “VISION ZERO” – візію HSE (Health, Safety and Environment), згідно з якою травматизм, смертність, аварії та інші негативні наслідки від операційної діяльності є неприпустимими.

Безпека праці - в основі всього, що ми робимо в Нафтогазі і має вирішальне значення для нашого успіху. Кожен день ми прагнемо працювати безпечно, поважаючи громаду, в якій працюємо, захищаючи довкілля. Ми очікуємо і заохочуємо безпечну поведінку, беремо відповідальність за добробут та безпеку людей,  гарантуючи безпечну реалізацію наших проектів і операцій.

Сім «золотих правил»

Одним з основних принципів політики Нафтогазу є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність керівників підприємств компанії за створення безпечних і здорових умов праці.

Свою роботу у цьому напрямку компанія будує на основі галузевої системи управління охороною праці, яка постійно оновлюється і вдосконалюється відповідно до міжнародних стандартів.

Компанія усвідомлює відповідальність за збереження життя, здоров’я і працездатності працівників у процесі трудової діяльності та прагне забезпечити впровадження на своїх підприємствах передового міжнародного досвіду з питань управління охороною праці.

Основні положення цього досвіду викладені у стратегічному документі – Cім «золотих правил», якими керуються компанії, підприємства та установи у країнах Європейського Союзу.  Компанія забезпечує впровадження провідного міжнародного досвіду з питань управління охороною праці.

 • Відповідальність та лідерство у забезпеченні охорони праці.
 • Виявлення небезпек та ризиків (систематична ідентифікація небезпек та ризиків: оцінка ризиків та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань).
 • Визначення цілей щодо охорони праці (визначення пріоритетних ризиків та цілей профілактичних програм).
 • Створення безпечної системи (системна організація безпеки та гігієни праці).
 • Використання безпечної та справної техніки.
 • Підвищення кваліфікації (основні кваліфікаційні вимоги, навчання без відриву від виробництва та регулярний інструктаж керівників і робітників).
 • Інвестиції в персонал (мотивація працівників до формування та ефективного функціонування системи управління охороною праці, зміна ролі працівників з пасивної на активну, закладення стимулюючої основи для безпечної поведінки).

Політика у сфері безпеки праці та здоров’я, промислової та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху

В Нафтогазі побудовано систему управління охороною здоров’я та безпеки праці, яка  відповідає вимогам  міжнародного стандарту ISO 45001:2018, що підтверджено відповідним сертифікатом.

Промислова безпека

Одним з основних напрямів діяльності Нафтогазу є забезпечення безперервності та надійності роботи виробничих об’єктів.

Тому  промислова безпека в Групі Нафтогаз є складовою безпекових систем, управління якими регулюється чинними стандартами та нормативними документами.

Правовими підставами функціонування системи управління  промбезпекою в компанії є закони України, зокрема:

 • у статті 4 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що одним із принципів державної політики у сфері охорони праці є «підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції»;
 • у статті 8 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»  (гармонізований з директивними документами з питань промислової безпеки Європейського Союзу, зокрема з директивою ЄС «Севезо») є зобов’язання суб’єктів господарської діяльності забезпечувати експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки з додержанням мінімально можливого ризику, а також виконувати вимоги цього закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність об’єктів підвищеної небезпеки.

З метою покращення стандартів безпеки, забезпечення впровадження найкращих світових передових стандартів HSE у Групі Нафтогаз побудовано Систему управління промисловою безпекою, в межах якої  здійснюється планування роботи, спрямованої на  підвищення рівня промислової безпеки, проводиться оцінювання та удосконалення діяльності підприємств Групи Нафтогаз за цим напрямком.

Побудована система управління унікальна та не має аналогів не тільки в галузі, але й в Україні. Під час її впровадження  використано вимоги найсучасніших міжнародних стандартів: EN ISO 9001, ISO 45001 та ISO 14001.

За роки свого існування НАК «Нафтогаз України» довела та надалі впевнено доводить свою спроможність ефективно та надійно виконувати делеговані державою безпекові функції.

Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека

Забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека забезпечуються шляхом проведення організаційних технічних заходів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

На виробничих об’єктах компанії забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки здійснюється шляхом організації та проведення контролю за станом цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, своєчасного виявлення відхилень від встановлених нормативів з цих питань, планування, впровадження та контролю за виконанням вимог з питань   цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на всіх рівнях управління виробництвом.

В компанії:

 • розробляються  комплексні  заходи  щодо  забезпечення   цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, впроваджуються  досягнення  науки  і  техніки,  позитивний досвід;
 • відповідно до нормативних актів з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки розробляються і затверджуються положення, інструкції, інші  нормативні  акти,  що діють у межах компанії,  здійснюється постійний контроль за їх дотриманням;
 • організовано навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;
 • утримуються в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежна техніка, обладнання та інвентар, не допускається  їх використання не за призначенням;
 • створюються відповідно до встановленого порядку підрозділи добровільної пожежної охорони та  необхідна  для  їх  функціонування матеріально-технічна база;
 • здійснюються заходи  щодо  впровадження  автоматичних  засобів виявлення та гасіння пожеж з використанням для цієї мети виробничої автоматики тощо.