Врядування

Вибудована система корпоративного врядування є інструментом, що забезпечує: 

  • Чітке визначення та розподіл повноважень, прав та обов’язків між усіма учасниками корпоративних відносин, а саме: правління (виконавчий орган), загальні збори (акціонер), посадові особи органів компанії, менеджмент, працівники та інші зацікавлені сторони.  
  • Процедури встановлення та досягнення цілей компанії, а також моніторинг їх виконання .
  • Зрозумілі правила та процедури прийняття рішень.
  • Ефективність, прозорість та підзвітність.
  • Запобігання та врегулювання конфліктів.
  • Наявність систем стримувань та противаг, а також функцій внутрішнього контролю 

Такий підхід дозволяє забезпечувати сталість розвитку для Нафтогазу, передбачуваність підходів до ведення бізнесу та створює можливості для довгострокової співпраці з потенційними інвесторами.  

Кодекс корпоративної етики

Кодекс корпоративної етики

Впровадження сучасних стандартів корпоративного управління є одним з найголовніших пріоритетів реформи національної компанії. Керівництво Нафтогазу вважає правила корпоративної етики невід’ємною частиною якісного корпоративного управління. Ці правила встановлюють рамкові умови для ділової поведінки. Cучасна корпоративна етика допомагає компанії бути ефективнішою в досягненні своїх результатів, а працівникам – впевненими у рівних можливостях для самореалізації, що зрештою повинно впливати як на мотивацію, так і на продуктивність праці.

Громадяни, партнери, органи влади і місцевого самоврядування, засоби масової інформації та інші зовнішні контрагенти мають право очікувати від Нафтогазу етичного ведення бізнесу. Попри складну історію, теперішня команда Нафтогазу прагне будувати відносини зі своїми контрагентами на принципах законності, професіоналізму,  добросовісності, взаємної довіри і непохитності зобов’язань.

Впроваджуючи сучасні норми корпоративної етики, Нафтогаз прагне зміцнити репутацію компанії, аби її працівники могли пишатися як своїми успіхами, так і шляхами їх досягнення. Для збереження унікальних компетенцій та залучення нових кваліфікованих фахівців важливо бути компанією, яку поважають і в якій прагнуть працювати.

У 2017 році Нафтогаз розробив і затвердив нову редакцію Кодексу корпоративної етики (Кодекс).  Він ґрунтується на загальновизнаних принципах, нормах українського та міжнародного права і впроваджує найкращі європейські практики. 

Головними цінностями взаємодії Кодекс визначає такі: сумлінність та довіра, прозорість, професіоналізм, справедливість, зосередженість на навчанні.

У Нафтогазі поважаються особиста свобода, права та гідність людини, не допускаються будь‑які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов’язані з роботою фахівця. Нафтогаз підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства компанія вважає також корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їхніх родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.

Лінія довіри.


Лінія довіри - це канал, за допомогою якого працівники Групи Нафтогаз, її контрагенти та інші особи можуть повідомити про порушення Кодексу корпоративної етики Групи Нафтогаз. 

Що саме слід повідомляти на лінію довіри?
Порушення Кодексу корпоративної етики, зокрема наявність конфлікту інтересів у працівників, розкрадання і неправомірне використання активів Групи Нафтогаз, порушення Антикорупційної програми або законодавства про боротьбу з корупцією. Лінія довіри також приймає повідомлення щодо охорони праці, розгляд яких відбувається за іншими правилами ніж ті, котрі описані нижче.

Що відбувається після отримання повідомлення на лінію довіри?
Повідомлення приймає незалежна компанія, яка відсіває нерелевантні повідомлення (ті, котрі не стосуються правил корпоративної етики). Релевантні повідомлення потрапляють на опрацювання до Служби комплаєнсу, а також Служби безпеки та Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз. Інформація, надана у повідомленні, перевіряється та аналізується із залученням відповідних корпоративних функцій та підрозділів та отримання пояснень у працівників. Якщо викривач (особа, яка подала повідомлення) не побажала/-ав залишатись анонімним, ми можемо звернутися до неї/нього за уточненнями. За наявності підстав, проводиться внутрішня перевірка або розслідування. Якщо порушення, яких стосується повідомлення, знайшли підтвердження, до працівників, які їх вчинили, можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення.

Скільки часу триває розгляд повідомлення?
Нашим правилом є надати відповідь щодо повідомлення продовж 30 днів з дня його отримання.

Як посприяти розгляду повідомлення?
Надати максимум фактичної інформації про порушення та про те, хто і коли його вчинив, зокрема:

  • в чому саме полягає порушення? Дата, місце, час, суть порушення, інформація про задіяних осіб, докази тощо.
  • хто вчинив порушення? Прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада та інші відомості.

Якщо повідомлення не містять конкретної інформації, що може бути перевірена, воно може бути залишене без розгляду. Особливо, якщо повідомлення анонімне і уточнити деталі в особи, яка його подала, неможливо.